Disclaimer algemeen

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

De eigenaren en medewerkers van Podium Lohengrin zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de sites van Podium Lohengrin leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Podium Lohengrin. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Podium Lohengrin niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Podium Lohengrin.
Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het bedrijfsconcept, de toegankelijkheidsstructuur, de software, print outs daarvan, de procedure van Podium Lohengrin, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en eventuele rechten ingevolge de richtlijn 96/9 EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Podium Lohengrin.

Er kunnen van alle activiteiten audiovisuele opnamen gemaakt worden. De organisatie van de Podium Lohengrin behoudt zich het recht voor om deze opnamen naar eigen goeddunken voor eigen publiciteitsdoeleinden te gebruiken. De organisatie van Podium Lohengrin heeft geen invloed op het tot stand komen of uitwerken van het gespeelde repertoire van de muzikanten.

De organisatie van de Podium Lohengrin is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van instrumenten, apparatuur of materialen die door bezoekers zijn meegebracht. Elke bezoeker aan Podium Lohengrin is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn meegebrachte instrumenten, apparatuur en materialen.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in ‘s Hertogenbosch (Nederland) is bevoegd.